อุปกรณ์วัดระดับ (level indicators)

สำหรับแสดงระดับของเหลวในแท๊งค์

  • ชนิด : visual level indicator, suresite indicator และ automatic tank gauging

  • ชนิดของเหลว : สามารถใช้ได้กับของเหลวชนิดเดียว,/ชนิด,น้ำมันและ ของเหลวกัดกร่อน

  • อุปกรณ์ประกอบ : transmitter และ switch

สวิทช์ควบคุมระดับ (level switches)

  • ชนิด : float type,folk tube, capacitive type,Flanged chamber, Optical type, Diaphragm type, Conductive type, Paddle type, Hydrostatic pressure และ Ultrasonic

  • ชนิดของเหลว : สามารถใช้ได้กับของเหลวทุกชนิด, sludge, slurry, powder และ bulk solid

อุปกรณ์วัดระดับและส่งสัญญาณเอ้าท์พุท (level transmitters)

  • ชนิด : tank level indicator, suresite, Float type, Diaphragm and gauge transmitter และ submersible transmitters

  • ชนิดของเหลว : สามารถใช้ได้กับของเหลวทุกชนิด

อุปกรณ์วัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค (ultrasonic)

สำหรับวัดระดับโดยไม่สัมผัสของเหลว

  • ชนิด : สวิทช์ และ เซ็นเซอร์วัดและควบคุม

ระบบควบคุมระดับของเหลว ( Liquid Level Control Systems)

  • - ชนิด : solid state relays and control, Electrical and electromachanical sensors และ float systems